Giften

penningmeester mevr. A. van Woerekom

 

Stichting tot Behoud van de Diependaalse Kerk

te Hilversum

giro NL89 INGB 0000431426
bank NL71 ABNA 0491273630

Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar, zie ANBI.